NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-12-2021
04-12-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
03-12-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
02-12-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-12-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
30-11-2021 1-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
29-11-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
28-11-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-11-2021 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-11-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-11-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-11-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-11-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
22-11-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-11-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7
20-11-2021 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-11-2021 0-0 TRƯỢT